យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

វិញ្ញាបនបត្រ

45000device

45000 ឧបករណ៍ Clamping

ភាពស្ងៀមស្ងាត់ផ្សង

ភាពស្ងៀមស្ងាត់ផ្សង

ប្រព័ន្ធជំនាន់អុកស៊ីសែន

ប្រព័ន្ធជំនាន់អុកស៊ីសែន

ឧបករណ៍ចែកចាយខ្យល់

ឧបករណ៍ចែកចាយខ្យល់

ISOEN-2017

ISOEN-2017

នៅស្ងាត់ការបំបែកទឹកឧស្ម័ន

នៅស្ងាត់ការបំបែកទឹកឧស្ម័ន

បង្កើតអុកស៊ីសែនឧបករណ៍

បង្កើតអុកស៊ីសែនឧបករណ៍

ទឹកត្រា

ទឹកត្រា

65000 VPSA

65000 VPSA តូច

ការ Sieve បានម៉ូលេគុលសម្រាប់ការធ្វើឱ្យអុកស៊ីសែន

ISOEN-2017កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!